Wie zijn wij en wat is onze droom

Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar eigen regie, van individueel naar collectief, van genezing naar herstel. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. In deze ontwikkelingen spelen zelfregie en herstelorganisaties een unieke en onvervangbare rol.

Unieke context binnen zelfregie en herstelorganisaties

Zelfregie en herstelorganisaties bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van peer support, activiteiten te ondernemen en ondersteunend te zijn op de weg van zingeving, herstel en meedoen. Zelfregie en herstelorganisaties gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen, en bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.

Zelfregie en herstelorganisaties hanteren de volgende uitgangspunten

Ieder herstelproces is persoonlijk en uniek. Het laat zich niet vangen in regels en procedures.

Ieder mens heeft beperkingen én mogelijkheden. Wie in de ene situatie hulpvrager is, kan in de andere hulpverlener zijn. Daarom werken zelfregie en herstelorganisaties op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Ervaringskennis speelt in herstel een cruciale rol. Een gedeelde ervaring maakt een diepere verstandhouding mogelijk.

Ervaringsdeskundigheid is een professionele deskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid wordt verworven uit eigen ervaring én reflectie op de eigen ervaring en die van anderen. De ervaringsdeskundige is een inspirator en een rolmodel.

Wij, de leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, bezitten een schat aan expertise op het gebied van ervaringskennis en herstel.
We hebben onze eigen verbindende positie op het grensvlak van sociaal domein en zorg en stellen daarin de leefwereld van burgers centraal. Wij zijn, omdat we werken vanuit onze eigen ervaring, ten diepste gemotiveerd om de positie van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid te verbeteren. En we stellen daarom graag onze expertise ter beschikking.

Mentale gezondheid is méér dan passende en tijdige zorg

Wil je meer weten? Lees dan dit document: Mentale gezondheid is meer dan passende en tijdige zorg. Hierin vind je een lezing van Sonja Visser uit 2022 waarin stil wordt gestaan bij het inwonersperspectief en de 9 waarden van mentale gezondheid.