Een enorme diversiteit aan zelfregie en herstelinitiatieven en -organisaties uit alle hoeken van het land! Het jongste initiatief is pas drie maanden ‘oud’ (Herstelacademie in de wijk Crooswijk-Kralingen) en de oudste organisatie (De Waterheuvel) telt inmiddels 38 lentes!

Naast de vele verschillen is het ook op deze dag weer zo bijzonder om te ervaren wat ons ten diepste verbindt: geboren vanuit de eigen ontwrichtende ervaring van het verlies van betekenis en verbinding. En gedreven om die betekenis en verbondenheid (door, voor en mét elkaar) weer te hervinden. Even zo bijzonder is het telkens weer om te constateren dat we dat grotendeels op dezelfde manier doen (het vak) én organiseren (de onderneming).

Je verbonden en van betekenis voelen

Onder de indruk van de kennis en de positie van leden als het gaat om het maatschappelijke speelveld in hun regio en de beoogde verschuivingen van de ‘spelers’ binnen het IZA. Hoe je het ook went of keert: het is de bedoeling dat meer inwoners nabijer terecht kunnen voor zelfregie en herstel. Naast ggz, om ggz af te kunnen bouwen en ook om ggz te voorkomen. Vanuit de BV Nederland bezien is het doel dat de ggz betaalbaar blijft én toegankelijk blijft voor inwoners die het nodig hebben. En vanuit inwoners bezien is het doel dat ‘je verbonden en van betekenis voelen’, juist voor degenen die dat verloren zijn als gevolg van (langdurige of ernstige) psychische of maatschappelijke problemen, weer mogelijk wordt. De persoonlijke, maatschappelijke én economische waarde van ‘je weer verbonden en van betekenis voelen’ is immens. Ook tijdens het congres spat dat kapitaal van alle aanwezigen af.

Onderscheidend

Het vak van zelfregie en herstelorganisaties, om dat mens- en maatschappelijke kapitaal mogelijk te maken, staat als een huis. En ook de manier waarop we dat organiseren en ondernemen, altijd in congruentie met de ‘bron’ waaruit we ontstaan zijn, mogen we inmiddels beschouwen als een uniek kenmerk waarmee we ons onderscheiden. (Inmiddels hebben zo’n 100 mensen de Leergang voor Maatschappelijk Ondernemen voor zelfregie en herstelorganisaties gevolgd: een samenwerking tussen de NVZH, het Instituut voor Publieke Waarden, het Oranje Fonds en Mind.)

Was het dan een dag van vieren en achterover leunen? Nee. Althans, niet alleen. Juist die erkenning van de toegevoegde waarde van onze organisaties en van ons vak, in combinatie met de beoogde verschuiving van middelen (geld) en van spelers in het speelveld, heeft verrassende effecten. Of beter gezegd: zorgelijke effecten:

 • Ggz-organisaties die vinden dat ze ons vak ook beheersen of -anders dan hun brancheorganisatie- vrijelijk denken te kunnen shoppen in de vastgestelde kenmerken van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelinitiatieven. (En bijvoorbeeld hun arbeidsmatige dagbesteding of basis-ggz + een WRAP-cursus willen verkopen als zelfregie en herstelinitiatief.)
 • Regio’s die met betrekking tot de IZA-afspraak om te komen tot een dekkend netwerk liever spreken met welzijns- of ggz-organisaties dan met initiatiefnemers van zelfregie en herstelorganisaties.
 • Ggz-organisaties die zich gedwongen voelen om tekorten bij de Zorgverzekeringswet ook te vertalen naar een rem op de ontwikkeling van hun zelfregie en herstelonderdeel (met Wmo-financiering).
 • Gemeenten die vanwege het aanstaande ‘ravijnjaar’ juist minder in plaats van meer investeren in zelfregie en herstelorganisaties.
 • Al langer lopende bottom-up samenwerkingen tussen ggz en zelfregie en herstelorganisaties om samen de bedoeling van het Verkennend Gesprek vorm en inhoud te geven, worden gestopt nu de financiering leidend lijkt te worden.
 • En ook over het -inmiddels normaal veronderstelde- ‘gelijkwaardig aan tafel zitten’ kwamen zorgelijke signalen. De voorbeelden zijn pijnlijk, resoneren onmiddellijk met de bron waar we uit voortkomen en zeggen dus ook dat die bron nooit verloren mag gaan: nothing with us without us.

Verbindende belangen

Het gesprek over deze signalen konden we meteen voeren met Sarah Prins van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut bood ons hun locatie én hun gastvrijheid aan om deze eerste ledendag mogelijk te maken! We spraken over hun rol in het stelsel en over hun maatschappelijke opgave. En ook over de grenzen en mogelijkheden van hun invloed. We spraken erover dat het woord ’samenwerken’ inmiddels verworden is tot een systeem-woord. Alle energie is uit dat woord vertrokken. Het uitspreken (of opschrijven) van dat woord verandert inmiddels niets meer. Er beginnen nieuwe woorden voor in de plaats te komen en een belangrijk moment waarop het begon te rondzingen was tijdens een bestuurlijk congres dat het Zorginstituut onlangs organiseerde. Die woorden zijn: elkaar vasthouden. Als mensen die woorden uitspreken gebeurt er wél iets. Dan verandert de energie. Degene die het uitspreekt wordt bescheiden. Het resoneert met de bedoeling. Het resoneert ook met de bron van waaruit zelfregie en herstelorganisaties zijn ontstaan. Het zou de beoogde verschuiving van de spelers in het speelveld ook zo helpen; dat we elkaar nodig hebben, dat niemand het alleen kan, dat we allemaal iets toevoegen. En dat de mens om wie het gaat het enige belang is. Een belang dat ons zou moeten verbinden.

Uur U?

Alexander Hoogendoorn van Zorgvrijstaat bracht in dat we toe zijn aan een nieuw instrumentarium; het huidige instrumentarium is niet ontworpen om wederzijds afhankelijk te kunnen en mogen zijn van elkaar. Het verbindt als er tijd en ruimte wordt gemaakt om dat nieuwe instrumentarium samen te gaan ontwerpen. Jacqueline van den Bos van Kompassie bracht in dat het tegelijkertijd het Uur U is: het kwartje kan ieder moment zowel de goede als de verkeerde kant op gaan vallen: we (alle spelers in het veld) houden elkaar vast om het écht anders te gaan doen, of het wordt toch ieder voor zich en God voor allen en we doen (nog hardnekkiger) wat we deden en krijgen (nog pijnlijker) wat we kregen.

Na de lunch was het tijd om kennis te delen en bij elkaar te halen en te brengen. TEAM ED verzamelde (letterlijk) emmers vol vragen, aanbod en dilemma’s, Herstelacademie Haarlem en Meer en Fameus creëerden vrije ruimte om te brainstormen over ‘het ideale steunpunt’ en Zorgvrijstaat en De Hoofdzaak verzamelden waar we als NVZH over 5 jaar willen zijn en hoe we dat samen mogelijk willen en kunnen maken.

Een intense dag, uitstekend voorbereid en georganiseerd door onze eigen congrescommissie en door Linda Jeekel met humor en creativiteit in perfecte banen gehouden (microfoon afgeven moet je bij onze leden nooit doen😊). En omdat taal (gelukkig) niet het enige voertuig is om je verbonden te kunnen voelen was er ook muziek door Ron Bormans (of we als beweging ook van het enthousiast meezingen zijn, laten we nog even in het midden 😊)

Op naar de volgende editie!

– Sonja Visser, directeur Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

 

De IZA-werkgroep formuleerde 10 kenmerken voor laagdrempelige steunpunten. Zelfregie en herstelinitiatieven geven vorm aan deze kenmerken. Dit is belangrijk. Want náást goede zorg moet er ook ruimte zijn voor maatschappelijk en persoonlijk herstel. Op je eigen tempo en in wederkerigheid met anderen.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom één van de afspraken om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelinitiatieven. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? We maakten een rondgang langs 10 zelfregie en herstelorganisaties en keken hoe zijn dit doen. Op hun eigen manier in hun eigen context.

In onze publicatie lees je in 10 voorbeelden hoe deze zelfregie en herstelorganisaties dat doen.

 

Goed nieuws voor zelfregie en herstelorganisaties. Op dinsdag 4 juni heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die de weg openen voor een duurzame financiering. De motie is ingediend door kamerlid Lisa Westerveld namens GroenLinks-PvdA.

Na de uitgesproken ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA), moet er ook structurele financiering komen om dit mogelijk te maken. Westerveld signaleert dat op dit moment de ‘SPUK-transformatiemiddelen uit het IZA, waaruit deze laagdrempelige steunpunten gefinancierd kunnen worden, alleen zijn bedoeld voor frictiekosten en niet voor structurele uitvoeringskosten’. Nu deze motie is aangenomen, hopen we op verandering hierin, zodat er een duurzaam landelijk dekkend netwerk komt van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelorganisaties.

Wil je meer lezen over de motie om ervoor zorgen dat de ambitie voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten gehaald wordt? De hele tekst vind je op de website van de Tweede Kamer.

De rol die zelfregie en herstelorganisaties spelen in herstel van mensen met psychische problematiek wordt toenemend gezien en ingezet. De podcastserie van Movisie ‘Ggz en sociaal domein: samen voor de leefwereld’ verkent deze beweging aan de hand van praktijkinitiatieven en onderzoek.

Verschillende leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel delen hun inzichten en ervaringen.

 • Aflevering 1: Peer-support bij depressie effectief
 • Aflevering 2: Rotterdamse ‘Herstelacademies in de wijk’
 • Aflevering 3: Het Lichthuis in Amsterdam
 • Aflevering 4: Het programma Herstel Dichtbij en de Stadskamer in de Achterhoek
 • Aflevering 5: Stichting Suïcide Preventie Centrum

Op deze pagina vind je alle podcast afleveringen.

Het Zorginstituut heeft de titel van het Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen zorgvuldig gekozen. De oplossingen voor de nu bestaande knelpunten in de sector liggen dan ook voor een belangrijk deel buiten de zorg. Het signalement schetst verschillende oplossingsrichtingen die samenleving, sociaal domein, huisarts en ggz met elkaar verbinden. Onder andere Sonja Visser werd hierover geïnterviewd.

“Er is te lang gedacht dat ‘zorg’ (ggz) het enige antwoord was op psychische problemen. Ik ben dus erg blij dat in het signalement de verzekerde zorg wordt gepositioneerd als deel van een groter geheel. Dat doet recht aan dat in het leven van mensen soms passende en tijdige zorg nodig is en dat soms ándere dingen dan zorg nodig zijn om je (weer) mentaal gezond te kunnen (blijven) voelen.”

“Het opheffen of voorkomen van eenzaamheid, je bestaanszekerheid op orde hebben, met onderlinge steun (peersupport) betekenis geven aan wat je is overkomen, je van betekenis voelen, je veilig voelen in je huis en straat, of gewoon de mogelijkheid om op adem te kunnen komen. Door deze bril kijken vraagt ook herpositionering van al die delen, dus ook van de ggz. Wat moet de ggz dan anders doen? Wat minder? Wat meer? Krijgt de ggz daartoe genoeg richting met dit signalement? Dat vind ik nog een spannende, want over de beschikbaarheid van die ándere waarden om mentaal gezond te kunnen zijn, gaat de ggz niet. Het is goed dat het signalement wel de aanzet geef voor het publieke debat over hoe deze andere waarden wél voor meer mensen beschikbaar kunnen zijn.”

“We zien in het signalement ook de erkenning voor juist het mogelijk maken van die andere waarden door bijvoorbeeld zelfregie- en herstelinitiatieven. De ggz, als deel van een groter geheel, zou volgens mij nog beter kunnen leren herkennen als een inwoner misschien geholpen is bij het opheffen van diens eenzaamheid – en dan ook actief de verbinding leggen met kansrijke plekken in de sociale basis. Dat goede domeinoverstijgende voorbeelden hiervan een podium krijgen gaat zeker bijdragen aan de ambitie van het signalement om gezamenlijk verder te bouwen aan het verschil!”

Hier lees je het hele artikel uit het Zorginstituut Magazine.

Op uitnodiging van Zorginstituut Nederland waren Sonja Visser en Ruud van den Goor aanwezig bij de overhandiging van het ‘Signalement Passende Zorg voor mensen met psychische problemen, aan minister Conny Helder. Het Zorginstituut draagt met dit Signalement bij aan de veranderbeweging dat mentale gezondheid over méér gaat dan juiste en passende ggz.

Als Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel hebben we actief bijgedragen aan de tekst door o.a. het geven van feedback en tekst-suggesties en het aanleveren van quotes van deelnemers, bezoekers en medewerkers van zelfregie- en herstelorganisaties.

Bij de overhandiging vertelde Ruud o.a. over de waarde van ‘op je eigen tempo weer kunnen wennen aan je van betekenis voelen, er weer toe doen’ binnen zelfregie- en herstelorganisaties. Een waarde die voor hem, na uitbehandeld en afgeschreven voor de arbeidsmarkt te zijn, verre van vanzelfsprekend meer was.

Het is echt winst dat er toenemend oog is voor het belang van dit soort waarden. Náást het belang van tijdige en passende zorg. De uitdaging is om de focus ook te gaan verleggen: minder focus op zorg en meer focus op ándere waarden van mentale gezondheid. Het zal de beschikbaarheid van zorg uiteindelijk ook ten goede komen, en bovenal de kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat. Het Signalement geeft daartoe een mooie basis!

Hier lees je het hele Signalement Passende Zorg voor mensen met psychische problemen.

Herstel Dichtbij is een programma van het Oranje Fonds en WijzijnMIND is samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). In dit programma werken 30 zelfregie en herstelorganisaties aan hun ontwikkeling en aan het laten groeien van de landelijke bottom-up beweging van Zelfregie & Herstel.

Stichting Out of the Box TV heeft een introductiefilmpje gemaakt waarin onze gezamenlijke droom naar voren komt: de aankomende vijf jaar een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en Herstelorganisaties realiseren. Zodat iedereen die dit wil, laagdrempelig en dichtbij aan zijn herstel kan werken, samen met anderen.

In het IZA is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven wordt gerealiseerd. Om deze afspraak mogelijk te maken is er een IZA-werkgroep met de VNG, Sociaal Werk Nederland, MIND, VWS, De Nederlandse GGZ, Valente en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel.

De IZA-werkgroep biedt in bijgaand document informatie aan partijen in regio’s om laagdrempelige steunpunten in de transformatie-opgave van regio’s een plek te kunnen geven. De samenwerking van deze landelijke partijen op dit onderwerp is nieuw en we zijn er trots op dat het ons is gelukt om de verbinding te vinden in het belang van zelfregie en herstel voor inwoners.

Lees het hele document handvatten voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten.

In het proefschrift van Dineke Smit, actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, onderzoekt zij de complexiteit van de mentale gezondheid(szorg) en wat deze complexiteit voor consequenties heeft voor het oordeel goede zorg. Hierin stelt zij dat de fundamenten waarop de huidige ggz is gebouwd (het wetenschappelijk paradigma) niet goed past bij complex psychisch lijden.

Smit concludeert dat psychisch lijden niet los te zien is van bijvoorbeeld zingeving of kwaliteit van leven. Om deze conclusies ook vorm te kunnen geven wordt uitbreiding van Zelfregie en Herstel Organisaties in een Ecosysteem Mentale Gezondheid aanbevolen. Waar bij professionals en instanties vaak een beperkt aanbod centraal staat, staat bij zelfregie en herstelorganisaties, die werken met ervaringsdeskundigen, de vrije ruimte om te ontdekken wat werkt bij iemands herstel centraal. Geen one-size-fits-all oplossing, maar veel verschillende activiteiten en contactmomenten waarbij deelnemers welkom zijn om uit te proberen wat voor hen werkt bij herstel.

In de publieksversie, het Magazine De Complexiteit van Mentale Gezondheid(szorg), wordt vooral gefocust op wat, volgens Smit, mis gaat in de ggz, als het gaat om het adresseren van complexe psychische problemen. Uiteraard gevolgd door acties hoe het anders kan.

Download het proefschrift

Download het Magazine

Als je mentale klachten hebt, moeten er herstelmogelijkheden in de buurt zijn, voor iedereen. Hier spelen zelfregie- en herstelorganisaties een hele grote rol in. Daarom werken we samen met Oranje Fonds, MIND en Instituut voor Publieke Waarden (IPW) aan het programma Herstel Dichtbij.

We werken ook aan het actiepunt uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA): “een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, zoals zelfregie- en herstelinitiatieven”. Op korte termijn zal er een handvatten document worden verspreidt, vanuit de IZA werkgroep. Hiermee willen we regio’s ondersteunen bij het realiseren van deze IZA afspraak.

Op donderdag 5 oktober kwamen ruim 30 zelfregie- en herstelorganisaties weer bij elkaar voor ontmoeting, kennisuitwisseling, inspiratie en het delen van ervaringen.

Deze bottom-up beweging wordt sterker en sterker. “We worden nu heel serieus genomen. En terecht.” Steeds meer mensen vinden hun weg naar zelfregie- en herstelorganisaties, steeds meer (ggz) organisaties werken graag met ons samen en steeds meer gemeenten en zorgverzekeraars denken na over de juiste financiering. Kortom: zelfregie-en herstelorganisaties zijn niet meer uit het landschap van mentale gezondheid weg te denken.

Ben je nog geen lid van onze beweging? Neem dan snel contact met ons op!

Het Amsterdams Herstel festival biedt de mogelijkheid mee te denken over de toekomst van herstel en mentale gezondheid en kennis te maken met het rijke aanbod van herstelactiviteiten en -initiatieven in de stad. Dit is een razend interessant evenement voor behandelaren en iedereen die geïnteresseerd is in zelfregie en herstel.

Het Amsterdams Herstel festival wordt georganiseerd door: HVO Querido/ Herstelbureau HVO-Querido, TEAM ED, De Regenboog Groep, Cordaan, THUIS/ Leger des Heils, GGZ inGeest, Arkin, De Waterheuvel, MIND, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH) en City of Amsterdam.

Op woensdagmiddag 30 augustus bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een werkbezoek Zorgvrijstaat in Rotterdam. Zij deed dit in het kader van het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid: een gezamenlijk initiatief van het Oranje Fonds en WijzijnMIND, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH) en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW).

Het werkbezoek vond plaats bij; één van de 30 zelfregie- en herstelorganisaties die aan het programma deelnemen en tevens lid van de NVZH. Georgette Groutars van TEAM ED was hierbij aanwezig namens de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en sprak met Koningin Máxima over het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging en over de samenwerking binnen Herstel Dichtbij. Koningin Máxima toonde grote betrokkenheid bij de Zelfregie- en Herstelorganisaties en de vereniging zelf. Ze weet wat deze organisaties kunnen betekenen in het leven van mensen en draagt de beweging een warm hart toe.

Vertegenwoordigers van HerstelTalent, Stichting KernKracht, ExpEx – Experienced Experts, Suïcide Preventie Centrum en Stichting JIJ waren bij dit werkbezoek aanwezig vanuit hun deelname aan Herstel Dichtbij en hun lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel.

Je leest meer over het bezoek op de website van MIND.

Foto: Patrick van Katwijk / Koninklijk Huis

De Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel was goed vertegenwoordigt op het Uit De Schaduw festival in Buitenplaats De Hoorneboeg. Onder andere Steunpunt Zelfregie & Herstel, Herstelacademie Haarlem en Meer, Zelfregie NL en Vriendendiensten waren aanwezig.

Het was een feest van herkenning door de vele (ervarings)verhalen, workshops, sprekers, muziek, poëzie en aanwezige passie. Waaraan Fieke Bosscher, Robert van Andel, Lisanne goejer, Dineke Smit, Marcia Kroes, Niki Tacken-Peters en Lori van Egmond actief aan hebben bijgedragen. De contouren van de ingezette landelijke verandering worden steeds scherper. En zelfregie en herstelorganisaties vormen een belangrijk onderdeel van deze verandering. Hanna Verboom en Get it done, dank voor de fantastische organisatie. Het was een mooie, inspirerende dag.

Op maandag 17 april brachten Tweede Kamerleden Jacqueline van den Hil (VVD), Rens Raemakers (D66), Mohammed Mohandis (PvdA) en Yorinde Vijverberg (GroenLinks) een bezoek aan Kompassie. Zij spraken over de waarde van peer-to-peersupport voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Kompassie werkt al 25 jaar succesvol met vrijwilligers met eigen ervaring en wil dit uitbreiden binnen het hele sociale domein in Den Haag. Ook is er gesproken over financiële mogelijkheden om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans te bieden hun talenten in te zetten tijdens hun herstel. De inzet van hun eigen GGZ-ervaring (of als naaste) helpt niet alleen henzelf, maar ook de mensen die zij ondersteunen hun mentale gezondheid te versterken. Het was een fijne en waardevolle eerste kennismaking!

Lees het hele artikel op de website van Kompassie.

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om vaart te maken met de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra in Nederland.

Eind april tijdens het Tweede Kamerdebat over de ggz vroegen meerdere Kamerleden om haast te maken met het realiseren van de ambitie in het Integraal Zorgakkoord om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra.

PvdA Kamerlid Mohammed Mohandis diende hierover een motie in, samen met VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Deze motie is deze week door de Tweede Kamer unaniem (150 stemmen) aangenomen. Een mooi succes na het werkbezoek dat MIND organiseerde samen met zelfregiecentrum Kompassie in Den Haag waar de Kamerleden met eigen ogen zagen en hoorden welke toegevoegde waarde deze zelfregiecentra bieden aan mensen met psychische problemen.

Je leest hier meer over op de website van MIND.

PsychoseNet is nu ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Op PsychoseNet.nl vind je alles wat je wilt weten over psychose, trauma, bipolariteit en (het afbouwen van) medicatie. Wij geloven in herstel en in een toekomst waarin je jezelf kunt zijn. 

PsychoseNet.nl is een digitale ontmoetingsplek waar je in contact kunt komen met mensen, waar hoop en steun wordt geboden. Een online zelfregiecentrum waar ervaring en kennis kan worden gedeeld binnen een ‘multideskundig’ initiatief van ervaringsdeskundigen, professionals en betrokkenen.

Je vindt op PsychoseNet betrouwbare informatie en interessante blogs, podcasts en artikelen van mensen met ervaring. Je kunt er ook in contact komen met andere mensen. Je kunt chatten met ervaringsdeskundige chatprofessionals, ook in het weekend. Je kunt (anoniem) je vragen stellen aan onze experts via het online spreekuur. Op het PsychoseNet forum kun je 24 uur per dag met gelijkgestemden praten.

Kijk op www.psychosenet.nl.

Op woensdag 19 april sprak de Tweede Kamer der Staten-Generaal tijdens een commissiedebat over de GGZ met minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen. Zelfregiecentra en de inzet van ervaringsdeskundigen kwamen uitgebreid aan bod.

Het debat ging over laagdrempelige hulp, landelijke dekking, antwoord op arbeidsmarktproblematiek, inzet van digitale middelen en de noodzaak van samenwerking over de domeinen heen: met de huisarts, het sociaal domein en de GGZ.

Goed voorbeeld

Tijdens het debat werd niet alleen collega-organisatie Kompassie als goed voorbeeld uitgelicht, maar ook Vriendendiensten als zelfregiecentrum en de Mentale Agenda als digitaal hulpmiddel.

Meer weten?

Lees hier een uitgebreidere samenvatting van het commissiedebat over de GGZ.

Beluister het spreekmoment van Jacqueline van den Hil (VVD): Debatdirect.tweedekamer.nl

Beluister de reactie van minister Conny Helder: Debadtdirect.tweedekamer.nl

Op 6 februari 2023 bezocht Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport een van de zelfregie- en herstelorganisaties, Stichting Vriendendiensten in Salland. Voor velen is een zelfregie- en herstelorganisatie nog een onbekend begrip, maar als het aan de minister ligt niet voor lang: “In het Integraal Zorgakkoord hebben we erover gesproken dat er meer van dit soort initiatieven in Nederland nodig zijn.”

Het aantal mensen met psychische klachten dat een beroep doet op ondersteuning bij gemeenten, de huisartsen- en geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. Dit zet deze voorzieningen in combinatie met een schaarste aan personeel onder hoge druk. Gevolg is dat het aantal mensen met complexe psychische klachten geen of geen tijdige behandeling krijgen, groeit. Binnen de ggz worden mensen nog te vaak behandeld voor psychische klachten, die voortkomen uit problemen op andere levensgebieden, zoals het ontbreken van een sociaal netwerk om op terug te vallen, stress en financiële- en huisvestingsproblemen. Vanwege lange wachttijden in de ggz is snel doorstromen niet mogelijk en wordt er steeds vaker voor een langere periode een beroep gedaan op de huisarts. In de praktijk is het dus vaak moeilijk om snel passende hulp en waar nodig, zorg te organiseren.

“We zijn dus ook van plan op te schalen, omdat we zien dat mensen er baat bij hebben en dat het ze beter helpt dan lang op een wachtlijst te staan. Het mooie van vandaag in Deventer is dat ik het met eigen ogen van dichtbij heb mogen gezien. Ik krijg hier de bevestiging, ik hoor de verhalen van de mensen en zie in hun ogen dat ze helpt.”

Lees meer over het bezoek op de website van Vriendendiensten.

1 juni 2021 – Ixta Noa (Arnhem), de Zelfregiecentra van Vriendendiensten (Deventer) en Expertise Center Education Care Saba zijn de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Oranje Fonds-prijzen op Paleis Noordeinde. De winnaars, die zich allen inzetten voor psychisch kwetsbare mensen, kregen de prijzen uit handen van Koningin Máxima.

In de toekomst staat het steunen van projecten voor mensen met mentale problemen ook hoog op de agenda bij het Oranje Fonds. Tijdens de uitreiking maakte het Fonds samen met stichting MIND bekend ter ere van de 50e verjaardag van de Koningin een nieuw gezamenlijk meerjarig programma te starten.

Het Oranje Fonds reikt jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit aan sociale projecten die zorgen dat in onze samenleving niemand er alleen voor hoeft te staan. Het thema is dit jaar Mentale Kracht. De prijzen gaan naar projecten waar vrijwilligers, vaak zelf ervaringsdeskundigen, klaarstaan voor mensen met psychische problemen. Samen zetten ze stappen om meer en beter mee te kunnen doen in de samenleving.  Er waren twaalf projecten genomineerd. Van ieder project zat vandaag een afgevaardigde in de zaal.

Winnaars

Ixta Noa wint het Grote Appeltje van Oranje vanwege de bijzondere manier waarop zij zich blijven ontwikkelen en vernieuwen. Bij Ixta Noa krijgen mensen met psychische klachten ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden de deelnemers die zo zelf en met elkaar stappen zetten naar herstel en weer kunnen meedoen in de maatschappij. Ook in coronatijd deed Ixta Noa er alles aan om hun doelgroep te ondersteunen.
Er gaat ook een Appeltje naar de Zelfregiecentra van Vriendendiensten. Die zorgen ervoor dat mensen met mentale problemen weer mee kunnen doen aan de samenleving. De centra organiseren tal van activiteiten waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid de uitgangspunten zijn. Zo komen mensen in contact met anderen, onder wie ook lotgenoten.

Het project Ways of Wellbeing van Expertise Center Education Care Saba neemt een Appeltje in ontvangst omdat het project  ondersteuning biedt aan kinderen met een beperking en hun ouders. Deze kinderen hebben het de laatste jaren extra moeilijk, door de orkaan Irma die het eiland in 2017 trof en de coronacrisis die het eiland volledig afsloot van de buitenwereld.

Verjaardagscadeau Koningin Máxima

Door de coronacrisis ervaren nog meer mensen mentale problemen en worden bestaande problemen groter. Het Oranje Fonds heeft tijdens de uitreiking van de Appeltjes bekendgemaakt de komende jaren extra steun te bieden aan vrijwilligersprojecten die zich voor deze doelgroep inzetten. Ter ere van de 50e verjaardag van Koningin Máxima start het Fonds samen met stichting MIND het gezamenlijke programma Herstel dichtbij. Tachtig zelfregie- en herstelinitiatieven krijgen drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving.

 

(Bron: tekst en foto uit persbericht Oranje Fonds)